KVKK

AVRASYA TIP VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu  Avrasya Tıp ve Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“AVRASYA”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.10’da düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında, veri sorumlusu AVRASYA tarafından hazırlanmıştır. Konu hakkındaki detaylı açıklamalara www.avrasyahospital.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Belirtmek isteriz ki, AVRASYA olarak siz hastalarımızın, hasta yakınlarının, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, potansiyel müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş ortaklarımızın[İD1]  ve diğer ilgili 3. kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz.

 

Fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle (veri sorumlusuna başvuru formu, iş başvuru formları, tedarikçi formları, çağrı merkezi kayıtları vs.)  [MK2] toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi yahut veri sahibinin açık rızası hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. 

 

İşbu toplama faaliyeti esnasında, ilgili işleme sürecinin KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlara uygun olması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz.

 

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi yurtiçinde ve/veya yurtdışında, başta yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya, indirim, promosyon bilgilendirmelerinin gerçekleştirilmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari süreçlerin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçları olmak üzere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, danışmanlarımız, denetçilerimiz, avukatlarımız, muhasebecilerimiz, yetkili kamu kurum kuruluşları, bankalar, gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşabilmekteyiz.   

 

KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.avrasyahospital.com.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. 

 

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 

 

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.